Skip to main content
  vrijdag, 22 mei 2015
  0 Replies
  1.5K Visits
  Subscribe
Reglement Vierlandenrit

Reglement Vierlandenrit 2015 en toelichting op de routebeschrijving

1.      Afkortingen

R betekent Rechts
L ‘’ Links
H ‘’ Huisnummer
Vkl ‘’ Verkeerslichten
Rtd ‘’ Rotonde
Vrw ‘’ Voorrangsweg of voorrangskruising
Plnb ‘’ Plaatsnaambord, ook wel naam van rivier enz.
L Ri, R Ri, Ri ‘’ Ter plaatse de opgegeven richting naar links, naar rechts of rechtdoor rijden.
(L/R) Ri v + bv ‘’ De opgegeven richting volgen en blijven volgen, totdat, mogelijk na een aantal opdrachten, een andere richting d.m.v. “Ri” wordt aangegeven.

VOORBEELD
EERSTE DAG, DERDE ETAPPE
No. km Start vanaf Hotel Ardennais
117 0.00 Voorrangsweg zeer voorzichtig oversteken Ri TROIS POINTS 18
118 0.52 Plnb CHEVRON
119 1.56 R Ri LIERNEUX 13 v+bv
120 5.20 Plnb GRANDMENIL
121 6.15 Vrw R
122 6.80 Na brug L
123 12.65 Ri JOUBIVAL
124 17.80 Plnb LA LIENNE
125 18.55 Bij vkl R
126 20.10 Plnb LA LIENNE
127 21.20 Rtd 1e weg R
128 23.50 Voor plnb PROVINCIE LUXEMBURG R Ri LA ROCHE 26, enz.

v+bv = in dit voorbeeld Lierneux blijven volgen van punt 119 tot punt 123.

Zolang er NIETS wordt aangegeven, volgt men de weg van dezelfde soort of klasse als die men berijdt. Wanneer een voorrangsweg zich door het dorp kronkelt en er enkele malen rechtdoor een ander weggetje loopt, dan volgt men deze voorrangsweg. Men lette hierbij ook op de wegmarkeringen, weglijnen, paaltjes langs de weg, soort wegdek, verkeersborden die aangven dat de weg waarop u rijdt voorrang heeft, enzovoort. In onduidelijke gevallen zullen gele pijlen met de tekst “ROUTE 4L” worden geplaatst. Het kan gebeuren dat links staande oriëntatiepunten niet als zodanig staan aangegeven.

De gehele rit is verdeeld in 8 etappes. Per dag worden 4 etappes verreden. Na 2 etappes bevindt zich een vaste rustcontrole van één uur voor alle deelnemers.

2.      Gemiddelde snelheid

Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is het uitgangspunt van deze rit. Het reglement en controles zijn tenslotte alleen om zoveel mogelijk overlast aan verkeer en aanwonenden van de route te voorkomen. De gemiddelde snelheid bedraagt daarom slechts 40 km per uur.

3.      Binnenkomen bij controleposten

Staat een controle langs de weg, dan heeft de organisatie getracht om het aanrijden naar deze controlepost zo geordend mogelijk te laten verlopen. Blijf zoveel mogelijk rechts van de weg, zodat het plaatselijk verkeer en de andere deelnemers niet door u gehinderd worden. Laat bij de controlepost vlug uw kaart afstempelen, zodat de achteropkomende deelnemer geen tijd behoeft te verliezen en de doorgang voor het plaatselijk verkeer zo ruim mogelijk blijft. De afstand tot een controle wordt berekend tot de plaats van de klok (dus niet tot de vlag).
Voor het voorbijrijden, stoppen of keren in het zicht van een geheime controle wordt door de daar aanwezige controleur een dubbele afstempeling gegeven. Men ontvangt hiervoor 60 strafpunten. De controlekaart moet vanuit/vanaf het voertuig door de deelnemer ter afstempeling worden aangeboden. Controlekaarten, die niet vanuit/vanaf het voertuig worden aangeboden worden niet gestempeld. Men dient na afstempeling direct door te rijden, ter voorkoming van oponthoud voor andere deelnemers en overige weggebruikers.

4.      Vlaggen

Alle controleposten zijn herkenbaar aan een oranje/blauwe vlag. Alleen bij geheime tijdcontroles staat de controleur meteen bij de vlag. In andere gevallen zal men op het terras of binnen moeten zijn. Men zie hiervoor de aanwijzingen ter plaatse. Bij een camera-controle bevindt zich geen vlag.

5.      Controleposten

Het volgen van de juiste route, het aanhouden van de gemiddelde snelheid, het verkeersveilig gedrag en het ordelijk verloop wordt gecontroleerd door:
·    Geheime tijdcontroles: De met + + + + gemarkeerde gedeelten van de routebeschrijving geven de MOGELIJKE aanwezigheid van een of meerdere van deze controles aan. Bij een geheime tijdcontrole kan de tijd worden geregistreerd met een stempelklok die een tijdafdruk op de controlekaart achterlaat. Daarnaast worden digitale tijdklokken gebruikt die de tijd registreren samen met de gegevens uit de barcode op de controlekaart. Hierbij wordt geen tijdafdruk op de controlekaart achtergelaten. In de met + + + + gemerkte geheime zones kan uw passeertijd ook op elk moment worden geregistreerd met de door de organisatie opgestelde camera’s. Alleen het meer dan 1 minuut te vroeg passeren van de camera-controle wordt zonder overleg met de deelnemer bestraft.
·    Vaste tijdcontroles: Welke bekend worden gemaakt in de routebeschrijving en waar men 5 minuten rust heeft, die in het tijdschema is opgenomen. Hier krijgt men geen tijdstrafpunten.
·    Vaste rusttijdcontroles: Gelijk aan vaste tijdcontroles maar hier 1 uur rust. Iedere deelnemer vertrekt altijd op zijn ideale tijd tenzij de organisatie anders aangeeft. Hier krijgt men geen tijdstrafpunten.
·    Finish tijdcontroles: Welke te Schweich en te Altweerterheide zijn, en waar men helemaal geen strafpunten krijgt.
De controleposten zijn geopend van 15 minuten vóór tot 30 minuten ná de officiële passeertijd van de deelnemer. Het buiten de openstellingstijden aandoen van een post staat gelijk met deze te missen.

6.      Strafpunten

Met het doel de anti-ritten stemming niet te verhogen, is het voeren van startnummers, reclame en dergelijke niet toegestaan. Ook het voeren van enigerlei zendapparatuur is niet toegestaan. Dit wordt aan de start en tijdens de rit gecontroleerd en heeft bij constatering uitsluiting tot gevolg.
Tevens laat de organisatie de mogelijkheid open om tijdens de rit verkeerscontroles te plaatsen om deelnemers welke zich niet aan de verkeersregels houden of een gevaar zijn voor de andere weggebruikers van deelneming uit te sluiten.
Om de voor het ordelijk verloop ingestelde gemiddelde snelheid te controleren zijn de navolgende regels opgesteld:
·    Iedere minuut te vroeg of te laat geeft één strafpunt, tenzij anders vermeld, zie art. 5.
·    De passeertijden worden genoteerd op de controlekaart van de deelnemers, behalve daar waarde tijd wordt gescand. De deelnemer dient zelf te controleren of stempel en tijd op de controlekaart zijn genoteerd. Indien er meerdere rijders hetzelfde aantal strafpunten hebben, geldt zowel voor auto’s als voor motoren het geringste aantal strafpunten op de eerste dag. Daarna gaat voor het geringste minutenverschil per geheime tijdcontrole te beginnen bij de eerste. Daarna gaat het hoogste startnummer voor.
·    Controlekaarten welke door een slechte behandeling, niet of nauwelijks te ontcijferen zijn, (onder andere door ze meer te vouwen dan door de organisatie reeds is gedaan) kunnen geweigerd worden. De deelnemer is op straffe van uitsluiting verplicht voor de start aan de organisatie op te geven als het deelnemende voertuig of kenteken anders is dan op het inschrijfformulier vermeld.
Daarnaast worden voor het missen van de voor de organisatie belangrijke controlepunten de navolgende strafpunten gegeven:
·    30 Voor het missen van de startstempel.
·    30 Voor het missen van de kentekencontrolestempel.
·    30 Voor elke gemiste controlestempel en/of bijbehorende tijd.
·    30 Voor elke verandering op de controlekaart.
·    60 Voor het voorbijrijden, stoppen of keren in het zicht van een geheime tijdcontrole.
·    90 Voor een door de verkeerscontrole geconstateerde overtreding.

7.      Pijlen

Ter verduidelijking van bepaalde situaties worden gele “ROUTE 4L” pijlen gebruikt, welke ter plaatse moeten worden gevolgd. Bij onvoorziene wegomleggingen worden rode of oranje “ROUTE 4L” pijlen gebruikt. Deze laatste pijlen blijft men volgen totdat men door middel van een bord de opdracht krijgt met welk punt van de routebeschrijving men verder moet gaan. Voorbeelden van bord en pijlen zijn in Altweerterheide aan de start te zien. Wanneer de rode of oranje pijlen overgaan in gele betekent dit, dat u de oorspronkelijke route weer heeft bereikt.
Uw gemiddelde snelheid bij het rijden van de omlegging blijft 40 km per uur. Met het door de omlegging ontstane afstandsverschil dient u rekening te houden tot de vaste rusttijdcontrole of tot de finish.
Door de organisatie zal het afstandsverschil bekend worden gemaakt.

8.      Tijd

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de normale kloktijd gehanteerd. Dus 2 uur 10 min. 42 sec. = 2 uur 10 min. Bij het berekenen van de aankomsttijden/passeertijden worden de resterende gedeelten van minuten steeds naar beneden afgerond op hele minuten.
De aan u opgegeven starttijden kunnen in geen geval worden gewijzigd. Bij het berekenen van aankomsttijden/passeertijden wordt steeds uitgegaan van starttijden te Altweerterheide en Schweich en de aangegeven starttijden bij de vaste rusttijdcontroles. Deelnemer no. 1 start de eerste dag om 7.01 uur en de tweede dag om 8.01 uur.
De juiste tijd is te zien op het uurwerk aan de gevel van/of in het inschrijfbureau, waar tevens uw startpapieren worden afgegeven.
Discussiëren over tijdverschillen met de controlepost is niet toegestaan en bovendien nutteloos.

9.      Kilometerafstanden

De opgegeven afstanden worden geacht de enige juiste te zijn. U gelieve er rekening mee te houden dat bij de vaste rusttijd-controles de afstand weer met 0 begint. In de geheime zones zijn geen kilometerafstanden opgegeven.

10.  Routebeschrijving

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid en volledigheid van de ontvangen startpapieren en routebeschrijving. De routebescheiden kunnen worden afgehaald tot 30 minuten NA de aangegeven starttijd.

11.  De start

Indien de start niet plaats heeft vanuit het inschrijfbureau, dan leidt een routebeschrijving de deelnemer van het inschrijfbureau naar de start. Daar is de kilometerstand 0,00 km. en vertrekt de deelnemer via een starter of op eigen gelegenheid op de aangegeven starttijd.

12.  De uitslag

Tot en met vrijdag na de rit kan men reageren op het persoonlijk resultaat.

13.  Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart, en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.
Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement.
De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

14.  Slotbepaling

In elk geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Niets van het NRF en/of KNMV-reglement is op deze rit van toepassing.

Bron: Vierlandenrit.nl
Er zijn nog geen antwoorden op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!